Confida logo

Nagelaten bedrijf niet voortgezet

17 maart 2016

Erfgenamen en legatarissen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen voor zover de waarde uitgaat boven een voor hen geldende vrijstelling. Behoort tot de nalatenschap een...
Lees meer >>

Bestelauto ondanks stank niet alleen geschikt voor goederenvervoer

17 maart 2016

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonheffingen op aan een BV in verband met het privégebruik van een bestelauto. Er werd geen kilometeradministratie bijgehouden. De BV bestreed de...
Lees meer >>

Kortingsregeling 30%-regeling niet discriminerend

10 maart 2016

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers, die beschikken over een op de Nederlandse markt schaarse deskundigheid, kent de loonbelasting een bijzondere regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt...
Lees meer >>

Reactie staatssecretaris Financiën over box 3

10 maart 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet waarom hij de opvatting van de Advocaat-Generaal (A-G) over de belastingheffing in box 3 niet deelt. De A-G stelt...
Lees meer >>

Wanneer volgt teruggave dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouder?

10 maart 2016

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap moet 15% dividendbelasting worden ingehouden. De dividendbelasting wordt voor particuliere aandeelhouders verrekend met de...
Lees meer >>

Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap?

10 maart 2016

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU mag de belasting op dividenden die aan niet-ingezetenen wordt uitgekeerd niet hoger zijn dan de belasting op dividenden voor ingezetenen. Een...
Lees meer >>

Naheffing privégebruik tweede auto van de zaak

3 maart 2016

Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer geldt de wettelijke fictie dat de terbeschikkingstelling ook betrekking heeft op gebruik voor privédoeleinden. Er moet een aan de...
Lees meer >>

Btw-vrijstelling watersport is niet correct

3 maart 2016

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU is een nationale wettelijke regeling, die in afwijking van de btw-richtlijn bepaalde handelingen vrijstelt van btw, in strijd met de richtlijn. De...
Lees meer >>

Schadeclaims oude vakantiedagen

3 maart 2016

Het Hof van Justitie EU heeft in 2009 geoordeeld dat de door Nederland gehanteerde beperkte opbouw van vakantiedagen bij langdurige ziekte in strijd is met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Die...
Lees meer >>

Wettelijke bedenktijd na beëindiging met wederzijds goedvinden

3 maart 2016

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging door een van de partijen of met wederzijds goedvinden. Beëindiging met wederzijds goedvinden moet schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in...
Lees meer >>