Confida logo

Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig

16 juni 2016

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het...
Lees meer >>

Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

16 juni 2016

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september...
Lees meer >>

Aanbod ontslagvergoeding geweigerd

16 juni 2016

In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de...
Lees meer >>

Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden

16 juni 2016

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen. Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding,...
Lees meer >>

Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

9 juni 2016

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten...
Lees meer >>

Beroepschrift was acht minuten te laat

9 juni 2016

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor...
Lees meer >>

Concept ombuigingslijst 2016

9 juni 2016

Onlangs is de concept ombuigingslijst 2016 openbaar geworden. De ombuigingslijst is een overzicht van mogelijke maatregelen ter besparing op de overheidsuitgaven of ter verhoging van de...
Lees meer >>

Kamervragen complexiteit belastingstelsel

2 juni 2016

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting aan belastingplichtigen beantwoord. De vragen hebben...
Lees meer >>

Afzien van vrijwilligersvergoeding

2 juni 2016

Tot de aftrekbare giften behoort een vergoeding voor de werkzaamheden van een vrijwilliger voor een het algemeen nut beogende instelling, wanneer de vrijwilliger daarvan afziet. De instelling moet...
Lees meer >>

Uitbetaling niet vrijwillig opgenomen vakantie

2 juni 2016

Vakantiedagen van een werknemer worden door de werkgever vastgesteld volgens de wensen van de werknemer, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Een andere wijze van vaststelling van...
Lees meer >>