Confida logo

Besluit teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen

12 mei 2016

Naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad over de belastingheffing bij portfolioaandelen in een Nederlandse vennootschap heeft de staatssecretaris van Financiën...
Lees meer >>

Sparen in het buitenland

12 mei 2016

Partijen die in Nederland spaarproducten aanbieden aan particulieren hebben daarvoor een vergunning nodig en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoeveel mensen via...
Lees meer >>

Premiegevolgen samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

12 mei 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van ziektewetgerechtigden (Wet BEZAVA) in werking getreden. De bedoeling van deze wet is het stimuleren van de...
Lees meer >>

Wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet

12 mei 2016

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet. De aanpassingen betreffen: de versterking van de positie van de preventiemedewerker; het...
Lees meer >>

Hof keurt verdergaande grensoverschrijdende fiscale eenheid goed

12 mei 2016

Als een gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU moet de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting worden aangepast. Volgens het Hof van Justitie EU is de Nederlandse...
Lees meer >>

Aankoop auto door BV toegerekend aan dga

4 mei 2016

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht. Voorwaarde voor het recht op aftrek van deze voorbelasting is dat de geleverde goederen of...
Lees meer >>

Koersverlies eigenwoningschuld niet aftrekbaar

4 mei 2016

De rente en de kosten van een eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Dat geldt niet voor een koersverlies dat wordt geleden bij de omzetting van een eigenwoningschuld in een andere valuta. De eigenaar...
Lees meer >>

Aftrek fictieve personeelskosten

4 mei 2016

De Wet op de vennootschapsbelasting kent voor algemeen nut beogende instellingen en voor sociaal belang behartigende instellingen een bijzondere aftrekpost voor fictieve personeelskosten. Wanneer...
Lees meer >>

Elektronisch deponeren jaarrekening vanaf 2016 verplicht

4 mei 2016

Bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met het elektronisch...
Lees meer >>

Loonsanctie terecht opgelegd

4 mei 2016

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Die verplichting duurt in beginsel maximaal twee jaar, maar kan met een jaar worden verlengd wanneer de...
Lees meer >>